ලක්ෂ පැටියා

Posted: November 26, 2011 in රංචාගොඩ ළමයා
Tags:

සොයිසා වාට්‍ටුව ලඟ ජරමරයක්
ගේට්‍ටුවේ එල්ලීලා අපේ පොලිස්
මොකදැයි කියලා එබිලා බැලුවාම
ඇන්නෑවයි කියලා හිතුනි මට

වාට්‍ටුවේ ඇඳක් අල්ලා ගන්ටයි
පොරකන්නේ මේ  තකහනියක්
ලක්ෂෙට කොඩිය පැටියා ගෙට ගන්ට
ඊලඟ අය වැයට කලින්

-රංචාගොඩ ළමයා-

Advertisements
Comments
  1. maathalan says:

    ඉඳලා ඉඳලා දෙන්නෙ පට්ට හොඳම එක…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s