පොසොන් සිතිවිලි

Posted: June 17, 2011 in Uncategorized

නිරූපමා මයන් මහාරාජ
මන් මෝහනස්සින් ශ්‍රාවකා
තමේව අනුකම්පාය
ජම්බුදීපා ඉධාගතා

මහරජ මේ කුමක්ද ?
ස්වාමිනි ඔය දහතුන නොවැ!
මහරජ දහ තුන හැර වෙනත් අංක මෙහි නැතිද?
තිබේ ස්වාමිනි දහඅට තිබේ, කලින් නම් දහහතත් තිබුනා දැන් එක නැහැ
මහරජ , දහතුනත් දහ අටත් හැර වෙනත් අංක මෙහි තිබේද?
ඇයි ස්වාමිනි දහතුන ප්ලස් !
කදිමයි මහරජ කදිමයි, තොපගේ මොලය කදිමයි

Advertisements
Comments
 1. […] full post on Gadfly Zone-ඇට මැස්සාගේ අඩවිය Tags: […]

 2. තිස්ස says:

  අන්තිමයි

 3. මිහිඳු says:

  ඔව් බං ගන්න දෙයක් නැහැ

 4. මුව පොව්වා says:

  චා

 5. ටිකක් චන්දිරික්කා වගේ නේද?
  වැරදි ඇඟිල්ල නේ උස්සං ඉන්නේ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s