අපි හැම සතුටින් – Never Run Out of Carrots

Posted: November 30, 2010 in Uncategorized

 

 
සියට පහයි පොඩි උන්ට , විසිපහයි මහ උන්ට
 
මහ රජ තුමා බෙදලා සාධාරණව
 
අය වැය නිසා හැම දෙන හරි සතුටෙන්
 
රංජිත් බණ්ඩාර මහ  ඇදුරු තුමා  හීනෙන් දැකලා  
 
 
 
වෑංජන  තුනක් එක්ක බත් කන්ට
 
පාර කපා ඇත එතුමාගේ   ආණ්ඩුව
 
මෙහෙම කියන මහ ඇදුරුගේ වලිගෙ
 
අං දෙක සමග කැපුවේ කවදාද?
 
 
-රංචාගොඩ ළමයා –
Advertisements
Comments
  1. […] full post on Gadfly Zone-ඇට මැස්සාගේ අඩවිය Tags: Carrots, never, අපි, සතුටින්, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s