රංචාගොඩ ළමයාගේ කවිය-2

Posted: May 9, 2010 in රංචාගොඩ ළමයා
 
කැලණිය දිහාවේ ඉන්නා ආචාරියා තුමා
පොල්ලක් අරන් බාර් ඔක්කොම වහලා
අඩියක් ගහන්නට හොර පොළකට රිංගා
ඉන්නා ගමන් හිතුවා මේ කාරණය
 
මත්පැන්  විතරක්ද රට වනසන වසංගතේ
තහනම් කරලා චිත්‍රපටි ගී සින්දුත්
සීගිරි ලියන්ටත් තන පට අන්දාලා
හදමුද තලෙයිබාන් රාජ්ජය  සිරි ලංකාවේ  
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s