චන්ද පොරොන්දු

Posted: January 30, 2010 in Uncategorized

” පවතින පාලනය ඉවසන් ඉන්න බැරිතරමට ජඩ , දූෂිත,මර්දනකාරී එකක් වුනාම,ජනතාව ජීවිත පරදුවට තියලා හරි ඒක පෙරලලා දානවා. ඊටපස්සේ අලුත් පාලකයෝ හිටපු මැති ඇමැතිවරු නිලධාරියෝ කරපු ඝාතන දූෂණවලට උන්ව ප්‍රසිද්ධ පිට්ටනි වලට ගෙනත් එල්ලනකම් අර ජනතාවම බලන් ඉන්නවා.ඒත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හිමින් සීරුවේ ටිකෙන් ටික යට ගැහෙනවා.ඇයි ඒ? කුණු කොල්ලෙට මන් කොල්ල කාපු මහජන දේපල ආයේ තමන්ට ලැබෙනකම් මිනිස්සු බලා ඉන්නවා.ඒත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ජාතිය , පක්ෂ, අදහස් උදහස් වලට වඩා පන්තිය ඝන නිසා. ”

දාරියො පෝ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s